Algemene verkoopvoorwaarden Wolk webshop

A. Algemene bepalingen 

De woorden en uitdrukkingen die in deze Algemene Voorwaarden (zoals hierna gedefinieerd) met een hoofdletter zijn geschreven hebben de daaraan hieronder toegekende betekenis:

 • Aanbieder: Wolk B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudend aan de Anna van Hannoverstraat 4 te (2595 BJ) Den Haag, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58151362, tevens de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden Wolk webshop.
 • Garantie: zoals gedefinieerd in artikel 3.
 • Gebruiksaanwijzing: de gebruiksaanwijzing die samen met de Producten aan Klant wordt verstrekt.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle op grond van Nederlandse, Europese en/of buitenlandse wet- en regelgeving en/of internationale verdragen geldende intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen (rechten op) octrooien en octrooiaanvragen, al dan niet gedeponeerde merken en merkaanvragen, auteursrechten, databankrechten, domeinnamen en andere vergelijkbare rechten op knowhow, en overige intellectuele eigendomsrechten.
 • Klant: de partij aan wie Aanbieder de Producten via de Website heeft aangeboden. 
 • Overeenkomst: de verkoopovereenkomst tussen Partijen die tot stand is gekomen via de Website, inclusief de Algemene Voorwaarden.
 • Partijen: Aanbieder en Klant.
 • Producten: de Wolk producten die Klant via de Website van Aanbieder heeft gekocht.
 • Website: https://wolkairbag.com/.

Artikel 1 Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door de acceptatie van Klant van het aanbod van Aanbieder op de Website.
 2. Klant heeft uiterlijk ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst de toepassing van deze Algemene Voorwaarden geaccepteerd en een kopie ervan kunnen downloaden. Daarmee zijn deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van deze Overeenkomst.

Artikel 2 Terbeschikkingstelling

 1. Terbeschikkingstelling van de Producten wordt beoogd plaats te vinden binnen 5 werkdagen na de bestelling door Klant via de Website indien voorradig. Dit geldt expliciet als een inspanningsverplichting voor Aanbieder.
 2. Terbeschikkingstelling vindt plaats bij de ontvangst van de Producten op het adres dat Klant op de Website heeft aangegeven, tenzij Partijen een andere plaats van aflevering uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Garanties

 1. Aanbieder garandeert enkel dat de Producten ten tijde van de terbeschikkingstelling in overeenstemming zijn met de volgende specificaties (“Garantie”):
  – Weegt circa 450g (gewicht verschilt per maat);
  – Gaat automatisch aan;
  – Heeft een oplaadbare batterij die enkele dagen meegaat op 1 lading;
  – Blaast 1 of 2 airbags op bij een gedetecteerde val;
  – Is CE gecertificeerd.Is deugdelijk verpakt;
 2. De Garantie is geldig voor een periode van 1 jaar (12 maanden) vanaf de terbeschikkingstelling van het Product aan Klant. Gedurende deze periode zal Aanbieder voor zijn rekening alle gebreken onder de Garantie herstellen voor zover zij te wijten zijn aan materiële, constructie- of ontwerpfouten.
 3. 3. Onder verwijzing naar de uitgebreide waarschuwingen ter zake van (het gebruik van) de Producten in de Gebruiksaanwijzing, is Klant zich ervan bewust dat:
  – Personenschade niet te allen tijde kan worden voorkomen door het gebruik van de Producten;
  – Voorzichtigheid blijft geboden;
  – de Producten niet tegen elke mogelijke val bescherming bieden en niet in alle gevallen (ernstig) letsel kunnen voorkomen;
  – de Producten bewegingssensoren bevatten om een val te herkennen. Bij plotselinge neerwaartse bewegingen (niet zijnde een val) kunnen de Producten onbedoeld geactiveerd worden. De Producten zijn daardoor niet geschikt om te dragen bij activiteiten met intensieve bewegingen, zoals bijvoorbeeld springen of hardlopen; en
  hij/zij het Product uiterlijk binnen 3 jaar na ingebruikname door Aanbieder dient te laten controleren.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. Voor zover toegestaan op grond van dwingend consumentenrecht, is Aanbieder jegens Klant uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van de non-conformiteit van de Producten. De Producten zijn alleen dan non-conform indien zij – specifiek met het oog op de Overeenkomst en de bij de Producten verstrekte Gebruiksaanwijzing – niet de eigenschappen bezit die Klant daarvan redelijkerwijs mocht verwachten.

Artikel 5 Intellectueel eigendom

 1. Aanbieder is en blijft exclusief rechthebbende op alle op de Producten rustende en/of daarmee samenhangende Intellectuele Eigendomsrechten.

Artikel 6 Rechts- en forumkeuze

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle eventuele rechtsgeschillen, die uit de Overeenkomst voortvloeien of daarmee samenhangen, worden onderworpen aan de uitspraak van de ter zake bevoegde rechter te Den Haag.
 3. oornoemde bepalingen laten eventuele dwingendrechtelijke consumentrechtbepalingen betreffende rechts- en forumkeuze onverlet.

Artikel 7 Klachtenregeling

 1. Als Klant een klacht heeft over de uitvoering van deze Overeenkomst, dient Klant haar klacht zo spoedig mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) te versturen naar klantenservice@wolkairbag.com. Aanbieder zal de klacht zo spoedig mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 5 dagen nadat Aanbieder de klacht heeft ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt Klant binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging en laat Aanbieder weten wanneer een inhoudelijk antwoord kan worden verwacht.

Artikel 8 Overig

 1. Geen aanpassing van, wijziging van of toevoeging aan de Overeenkomst zal bindend zijn tussen Partijen, tenzij deze schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door alle Partijen bij de Overeenkomst.
 2. Tenzij expliciet vermeld in de Overeenkomst doen Partijen afstand van hun recht om deze Overeenkomst te (doen) ontbinden en/of te (doen) vernietigen.

Artikel 9 Verkoop en risico- en eigendomsoverdracht

 1. Aanbieder verkoopt en levert het Product aan Klant, en Klant koopt en neemt het Product in ontvangst, conform de op de Website vermelde specificaties (waaronder koopprijs en leveringsadres).
 2. Risico- en eigendomsoverdracht vindt plaats bij de ontvangst van de Producten op het adres dat Klant op de Website heeft aangegeven, tenzij Partijen een andere plaats van aflevering uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 10 Koop op afstand

 1. Klant heeft het recht om de koopovereenkomst te ontbinden binnen 14 dagen nadat Klant de Producten heeft ontvangen middels een e-mail aan klantenservice@wolkairbag.com.
 2. Indien Klant gebruik maakt van voornoemd ontbindingsrecht, zal Klant ervoor zorgdragen dat Aanbieder de Producten binnen 7 dagen na het in artikel 10(1) bedoelde bericht heeft ontvangen. Klant draagt de kosten verbonden aan de (terug)levering van de Producten aan Aanbieder.
 3. Na ontvangst door Aanbieder van de Producten zal Aanbieder de koopprijs aan Klant retourneren met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als door Klant is gebruikt voor de koop van de Producten.