...

Algemene Voorwaarden Consumenten

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbieder: Wolk B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudend aan de Anna van Hannoverstraat 4 te (2595 BJ) Den Haag, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58151362, tevens de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Aanvullende Diensten: producten en/of diensten die door de Consument tegen betaling kunnen worden afgenomen in aanvulling op de producten en/of diensten die de Aanbieder op grond van de Overeenkomst aan de Consument levert.
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Duurovereenkomst: een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten en/of diensten gedurende een bepaalde periode;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;
 8. Overeenkomst: een Overeenkomst die tussen de Aanbieder en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Intellectuele eigendomsrechten: alle op grond van Nederlandse, Europese en/of buitenlandse wet- en regelgeving en/of internationale verdragen geldende intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen (rechten op) octrooien en octrooiaanvragen, al dan niet gedeponeerde merken en merkaanvragen, auteursrechten, databankrechten, domeinnamen en andere vergelijkbare rechten op knowhow, en overige intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Aanbieder en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Aanbieder en Consument.
 2. Op Aanvullende Diensten kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden en eventuele specifieke voorwaarden van Aanvullende Diensten aan de Consument beschikbaar gesteld.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Aanbieder gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Aanbieder niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Aanbieder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Aanbieder is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Aanbieder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Aanbieder daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Aanbieder zal uiterlijk bij levering van het product en/of de dienst aan de Consument de volgende informatie op een toegankelijke manier verstrekken:
  a. de contactgegevens van de Aanbieder waar de Consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. toepasselijke garantiebepalingen;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product en/of dienst en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Aanbieder mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Aanbieder mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.


  Bij duurovereenkomsten:

 3. De Consument kan een Duurovereenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Aanbieder mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De Consument mag de gekochte producten niet in gebruik nemen (dragen).
 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Aanbieder hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument

 1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het online formulier op de website van Aanbieder.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Aanbieder. Dit hoeft niet als de Aanbieder heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Aanbieder verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de Aanbieder niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als de Aanbieder aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 – Verplichtingen van de aanbieder bij herroeping

 1. Als de Aanbieder de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De Aanbieder vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door de Aanbieder in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij de Aanbieder aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De Aanbieder gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Aanbieder de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen voor Duurovereenkomsten binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen voor Duurovereenkomsten vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Nakoming overeenkomst en garantie

 1. De Aanbieder staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De garantieperiode gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Gedurende de garantieperiode zal de Aanbieder voor zijn rekening alle gebreken onder de garantie herstellen voor zover zij te wijten zijn aan materiële, constructie- of ontwerpfouten.
 3. De garantieperiode als benoemd in het vorige lid verschilt per component:
  – Hardware (elektronica): twaalf (12) maanden
  – Softgoods (textiel): drie (3) maanden
  – Patronen: twaalf (12) maanden
  – Toebehoren: twaalf (12) maanden
 4. De Aanbieder geeft 3 maanden garantie op alle door haar voor reparatie aangeduide producten tenzij anders is overeengekomen. Hierbij geldt de originele (aankoop)factuur als garantiebewijs.
 5. Indien wordt vastgesteld dat de producten door de Consument anders zijn gebruikt dan ‘normaal gebruik’, komt de garantie te vervallen. Onder normaal gebruik wordt verstaan:
  a. algemene dagelijkse activiteiten, inclusief fietsen;
  b. reinigen conform de verstrekte wasinstructies.
 6. De garantie van de Aanbieder geldt niet voor:
  a. slijtage, verkleuring en veroudering ten gevolge van normaal gebruik;
  b. schade ten gevolge van verkeerd en/of onoordeelkundig onderhoud;
  c. schade die wordt veroorzaakt door externe oorzaken zoals brand, water, damp, vloeistof, ijs, verkeerde toepassing, verkeerd gebruik (waaronder mede begrepen het gebruik in strijd met de door de Aanbieder gegeven instructies), verwaarlozing of misbruik;
  d. gebruik van de producten tijdens sportieve activiteiten.
 7. Een door de Aanbieder, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover de Aanbieder kan doen gelden indien de Aanbieder is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
 8. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Aanbieder, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
 9. Onder verwijzing naar de uitgebreide waarschuwingen ter zake van (het gebruik van) de producten en/of diensten in de door de Aanbieder aan de Consument verstrekte handleiding, is de Consument zich ervan bewust dat:
  a. personenschade niet te allen tijde kan worden voorkomen door het gebruik van de producten;
  b. voorzichtigheid geboden blijft;
  c. de producten niet tegen elke mogelijke val bescherming bieden en niet in alle gevallen (ernstig) letsel kunnen voorkomen;
  d. de producten bewegingssensoren bevatten om een val te herkennen. Bij plotselinge neerwaartse bewegingen (niet zijnde een val) kunnen de producten onbedoeld geactiveerd worden;
  e. hij/zij de producten uiterlijk binnen 3 jaar na ingebruikname door de Aanbieder dient te laten controleren.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De Aanbieder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de Aanbieder kenbaar heeft gemaakt, tenzij de Aanbieder en de Consument een andere plaats van levering uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Aanbieder geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 2 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 2 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Aanbieder tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Aanbieder bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurovereenkomst

 1. De Consument kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en/of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De Consument kan de in het vorige lid genoemde Overeenkomst:
  – te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging – op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  – tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  – altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Aanbieder voor zichzelf heeft bedongen.
 3. Zowel de Consument als de Aanbieder kunnen de Overeenkomst ontbinden indien de andere partij één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet behoorlijk nakomt, voor zover deze tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is kan de Overeenkomst slechts worden ontbonden nadat de andere partij schriftelijk is aangemaand en de tekortkoming niet binnen de daarbij aangegeven termijn is hersteld.
 4. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient de Consument alle producten en geleverde toebehoren binnen 14 dagen terug te zenden aan de Aanbieder, conform de door de Aanbieder verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. De Aanbieder beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht Overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Aanbieder per e-mail naar klantenservice@wolkairbag.com.
 3. Bij de Aanbieder ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Aanbieder binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De Consument dient de Aanbieder in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

 1. Aanbieder is en blijft exclusief rechthebbende op alle op de producten rustende en/of daarmee samenhangende intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op Overeenkomsten tussen de Aanbieder en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle eventuele rechtsgeschillen, die uit de Overeenkomst voortvloeien of daarmee samenhangen, worden onderworpen aan de uitspraak van de ter zake bevoegde rechter te Den Haag.
 3. Voornoemde bepalingen laten eventuele dwingendrechtelijke Consumentenrecht bepalingen betreffende rechts- en forumkeuze onverlet.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanbieder is gerechtigd een beding van de Overeenkomst, waaronder de Algemene Voorwaarden en tarieven te wijzigen.
 2. De wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking, of op een latere datum in de bekendmaking vermeld, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast.
 3. Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling dan wel nietig is, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Op dat moment komt er een bepaling voor in de plaats welke de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 4. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.