...

Productvoorwaarden Wolk Personenalarmering

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Alarmcentrale: de door Aanbieder aan Wolk Personenalarmering gekoppelde meldkamer waar alarmoproepen op binnenkomen. De meldkamer is geen onderdeel van Aanbieder. De Alarmcentrale bepaalt naar welke Hulpverlener de melding wordt doorgeleid.
 2. Wolk Personenalarmering: de alarmeringsdienst die wordt aangeboden aan Klant. De Klant heeft keuze uit Professionele Alarmopvolging en Sociale Alarmopvolging of een combinatie van de twee. De alarmoproep wordt naar de Alarmcentrale gestuurd waarna de Alarmcentrale de Contactpersonen en/of Zorgverleners waarschuwt.
 3. Contactpersonen: de door de Klant doorgegeven personen die door de Alarmcentrale ingeschakeld moeten worden in geval van een alarmoproep. Contactpersonen kunnen in het kader van deze productvoorwaarden tevens Hulpverlener zijn.
 4. Dienst: de door of in opdracht van Aanbieder te verlenen diensten op het gebied van Wolk Personenalarmering, zoals (mobiele) personenalarmering, alarmopvolging, informatievoorziening, onderhoud & beheer en klantenservice.
 5. Gebruiker: de persoon die zich registreert bij Aanbieder en die Diensten van Aanbieder afneemt.
 6. Hulpverlener: een Contactpersoon of de Zorgverlener.
 7. Klant: de natuurlijke persoon die een Overeenkomst is aangegaan.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Aanbieder en de Klant op grond waarvan de Klant de Dienst ontvangt.
 9. Productvoorwaarden: deze voorwaarden van Aanbieder.
 10. Storingsmelding: de melding van een storing in een Voorziening die door de Klant bij Aanbieder wordt gedaan via het door Aanbieder ter beschikking gestelde storingsnummer.
 11. Voorziening: de door Aanbieder te leveren of geleverde heupairbag, inclusief toebehoren, benodigd voor het gebruik van de Diensten.
 12. Woning: de woning waar de Klant verblijft.
 13. Zorgverlener: de door de Klant doorgegeven zorgaanbieder of een voor de zorgaanbieder werkzaam persoon dan wel vertegenwoordiger van de zorgaanbieder, die kan worden ingeschakeld door de Alarmcentrale.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze Productvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Aanbieder de Dienst aan een Klant levert.
 2. Aanbieder is gerechtigd deze Productvoorwaarden te wijzigen en zal de Klant daarover op voorhand informeren. Indien Aanbieder deze Productvoorwaarden in het nadeel van de Klant wijzigt en de Klant met de wijziging niet wil instemmen, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de nieuwe Productvoorwaarden in werking treden.
 3. De Voorziening staan in verbinding met een Alarmcentrale via een aansluiting op een (mobiel) datanetwerk.
 4. De Klant kan een Dienst enkel van Aanbieder afnemen indien de Klant:
  a. bij Sociale Alarmopvolging ten minste twee Hulpverleners opgeeft die als Contactpersoon op kunnen treden. Deze Hulpverleners zijn in staat en bereid om bij een alarmoproep opvolging te bieden en moeten binnen 15 minuten ter plaatse bij de Klant kunnen zijn. De Hulpverleners dienen per telefoon oproepbaar te zijn.
  b. bij Professionele Alarmopvolging een overeenkomst heeft afgesloten met een zorgaanbieder die door de Alarmcentrale als Zorgverlener ingeschakeld kan worden. Aanbieder is geen partij bij deze overeenkomst tussen de Klant en de Zorgverlener en sluit alle aansprakelijkheid die in verband staat met (de totstandkoming en/of uitvoering) tot hetgeen wettelijk maximaal is toegestaan, uit.
 5. Voor zover en tot hetgeen wettelijk maximaal is toegestaan vrijwaart de Klant Aanbieder en de door Aanbieder ingeschakelde Hulpverleners en derden voor eventuele schade als gevolg van het verkrijgen van toegang tot de Woning.
 6. In een melding bij de Alarmcentrale kan worden aangeven dat er sprake is van acute (nood)situatie bij de Klant. De Alarmcentrale zal op verzoek van de Klant of Contactpersoon Zorgverleners en/of hulpdiensten inschakelen.

Artikel 3 – Verplichtingen Aanbieder

 1. Aanbieder spant zich in dat de Voorziening deugdelijk functioneert. Aanbieder monitort de Voorziening continu op afstand. Alarmcentrale zal contact opnemen met Klant indien de Voorziening niet deugdelijk functioneert en onderhoud noodzakelijk is. Aanbieder zal de betreffende Voorziening zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen herstellen of vervangen.
 2. Indien een Voorziening niet deugdelijk functioneert, is de Klant verplicht bij Aanbieder een Storingsmelding te verrichten. Aanbieder zal de betreffende Voorziening zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de Storingsmelding herstellen of vervangen.
 3. Aanbieder is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst (zoals een Alarmcentrale) en/of de te leveren Diensten en de voorwaarden die deze derden hanteren voor hun diensten, van toepassing te verklaren op de Overeenkomst. Aanbieder zal de algemene voorwaarden van derden die van toepassing worden verklaard, voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant ter hand stellen.
 4. De Klant wordt schriftelijk door Aanbieder geïnstrueerd over het doel en het gebruik van de Voorziening. Hulpverleners, hulpinstanties uitgezonderd, worden op hun verzoek aan Aanbieder, schriftelijk door Aanbieder geïnstrueerd.
 5. De Klant en/of diens mantelzorger worden geïnformeerd over het Storingsnummer en waar men terecht kan voor overige vragen.

Artikel 4 – Verplichtingen Klant

 1. De Klant levert op het moment van aanmelding, afhankelijk van de afgenomen Dienst, per Contactpersoon minimaal één telefoonnummer en één e-mailadres aan. De Klant is verplicht om deze contactgegevens te allen tijde actueel te houden.
 2. De Klant wordt geadviseerd om bij ontvangst van de Voorziening een initieel testalarm uit te voeren, om de verbinding met en gegevens bij de Alarmcentrale te controleren, conform de door de Aanbieder verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Klant is, voor zover redelijk, gerechtigd om zelf periodiek een extra testalarm uit te voeren.
 3. Het is verboden de connectie-gerelateerde zaken in de Voorziening zoals de simkaart en/of elektronica, uit de Voorziening te verwijderen en/of aan te passen.
 4. De Klant is verplicht om onmiddellijk alle wijzigingen door te geven die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de Voorziening, waaronder elke verandering van de verstrekte (persoons)gegevens van Contactpersonen of Zorgverleners.
 5. De Klant is verplicht om aan de overeengekomen omgevingscondities te voldoen om (correcte) werking van de Voorziening mogelijk te maken.
 6. De Klant is zich ervan bewust dat de Dienst alleen functioneert wanneer de Voorziening gedragen wordt en voldoende is opgeladen.

Artikel 5 – Voorziening

 1. Gebruik van de communicatievoorziening van Wolk Personenalarmering is gebaseerd op “fair use” (redelijk gebruik). Bij onevenredig veel gebruik van de communicatievoorziening is Aanbieder gerechtigd de kosten daarvan in rekening te brengen bij de Klant.

Artikel 6 – Tarieven en betaling

 1. Voor de Dienst is de Klant de maandelijkse abonnementskosten aan Aanbieder verschuldigd. Deze kosten zijn terug te vinden op de website van Aanbieder (www.wolkairbag.com) en kunnen op verzoek toegezonden worden.
 2. Aanbieder is gerechtigd om haar prijzen en tarieven jaarlijks te indexeren volgens de CBS Consumentenprijsindex. In beginsel zal de indexering op 1 januari van het jaar toegepast worden.
 3. De Klant geeft Aanbieder een machtiging tot incasso om periodiek van de door Klant opgegeven betaalmethode te incasseren. Indien de Klant een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt, draagt hij telkens zorg voor een toereikend saldo op de voor automatische incasso bestemde betaalmethode.
 4. Kosten die voortvloeien uit betaalmethodes, anders dan automatische incasso, komen voor rekening van de Klant.
 5. Aanbieder zal de Klant erop wijzen op het moment dat deze niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Aanbieder gunt de Klant een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Bij uitblijving van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, is de Klant over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Aanbieder is gerechtigd om de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5 % over de volgende € 5.000,00, met een minimum van € 40,00.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Aanbieder sluit, voor zover wettelijk conform dwingend recht mogelijk, haar aansprakelijkheid uit voor:
  a. het niet bereikbaar of niet tijdig aanwezig zijn van gewaarschuwde Hulpverlener(s).
  b. schade als gevolg van gedragingen (nalaten daaronder begrepen) van Klant en/of Hulpverlener(s).
  c. schade ontstaan door het niet juist of tijdig doorgeven van wijzigingen in de (persoons)gegevens van Contactpersonen of Zorgverleners door de Klant.
  d. het niet in verbinding staan van de Voorziening met de Alarmcentrale door een storing van het (mobiel) datanetwerk- of communicatievoorzieningen.
 2. De bepalingen van deze Productvoorwaarden laten de wettelijke rechten van consument of de rechten op annulering van de Overeenkomst onverlet.

Artikel 8. Privacy

 1. In het kader van de Diensten en Voorziening worden (bijzondere) persoonsgegevens van de Klant verzameld en verwerkt op de wijze zoals weergegeven in de privacyverklaring van Aanbieder. Aanbieder zal de Klant specifiek vragen akkoord te gaan met de privacyverklaring en het gebruik van de (bijzondere) persoonsgegevens door Aanbieder.
 2. De gesprekken die gevoerd worden tijdens de hulpverlening van de Alarmcentrale worden opgenomen door de Alarmcentrale met uitzondering van de gesprekken met het Medisch Team van de Alarmcentrale. Het opnemen van gesprekken zal worden gebruikt voor de opleiding, coaching en training van de medewerkers van de Alarmcentrale en voor klachtafhandeling. Aanbieder heeft geen toegang tot deze opnamen.